شکر بزرگترین نعمت الهی ...

شکر بزرگترین نعمت الهی ...
 
- به جای آوردن شکر بزرگترین نعمت الهی! - کفران نعمتی که در قرآن کریم آمده است، کفران این نعمت است. - همۀ نعمتهای الهی در چارچوب این نعمت، نعمت می شوند!