*ارتباط با ما*

اطلاعات تماس

آدرس:
آدرس: قم - خیابان ارم - کوچۀ 20- فرعی اول - پلاک 4 و 6
ایمیل:
info@mohsenaraki.com : پست الکترونیک سایت
کد پستی: 3715799691
تلفن:
شماره تماس: 37839997-025
فکس:
شماره فکس: 37839998-025

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

 


برنامۀ دروس خارج حضرت آیت الله اراکی (دامت برکاته) سال تحصیلی 96-95

ایام هفنه درس خارج زمان و مکان
درس خارج زمان و مکان
شنبه

فقه نظام سیاسی

8:15  دارالشفاء

مدرس 2

فقه العقود    یک ساعت به مغرب مرکز جامع ولی عصر (عج)  

اصول فقه

9:15  فیضیه

مدرس امام خمینی(ره)

اصول از ابتداء

10:15  دفتر معظم له

یک شنبه فقه نظام سیاسی

8:15  دارالشفاء

مدرس 2

فقه العقود   

 

یک ساعت به مغرب مرکز جامع ولی عصر (عج) 

اصول فقه 

9:15  فیضیه

مدرس امام خمینی(ره)

اصول از ابتداء

10:15  دفتر معظم له 
دوشنبه فقه نظام سیاسی

8:15  دارالشفاء

مدرس 2

  فقه العقود      یک ساعت به مغرب مرکز جامع ولی عصر (عج)   
اصول فقه 

9:15  فیضیه

مدرس امام خمینی(ره)

اصول از ابتداء

10:15  دفتر معظم له 
سه شنبه فقه نظام سیاسی

8:15  دارالشفاء

مدرس 2


  
 
اصول فقه

9:15  فیضیه

مدرس امام خمینی(ره)

اصول از ابتداء

10:15  دفتر معظم له 
پنج شنبه فقه اقتصاد
9:00  دفتر معظم له 
       

       
فقه فرهنگ 9:45  دفتر معظم له  
فقه عمران شهری  10:30  دفتر معظم له