مهمترین اخبار

دروس خارج حضرت آیت الله اراکی حفظه الله تعالی

فقه نظام سیاسی اصول فقه دلیل عقلی اصول فقه الفاظ فقه اقتصاد فقه فرهنگ فقه عمران شهری

جدیدترین اخبار

بیانات آیت الله اراکی پیرامون جایگاه مردم در مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی

بیانات آیت الله اراکی پیرامون جایگاه مردم در مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی

حضرت آیت الله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به دنبال بیان شدن مباحث اخیر پیرامون نقش مشروعیت بخشی مردم در حکومت اسلامی، بیانات دقیق و موشکافانه ای پیرامون این موضوع بیان کردند.

جدیدترین فیلم ها