مهمترین اخبار

دروس خارج حضرت آیت الله اراکی حفظه الله تعالی

فقه نظام سیاسی اصول فقه دلیل عقلی اصول فقه الفاظ فقه اقتصاد فقه فرهنگ فقه عمران شهری

جدیدترین اخبار

سخنرانی حضرت آیت الله اراکی در نخستین کارگاه اسلامی سازی علوم انسانی

سخنرانی حضرت آیت الله اراکی در نخستین کارگاه اسلامی سازی علوم انسانی

نظریه پرداز حوزه علوم انسانی و اسلامی با بیان اینکه اصل اسلامی سازی علوم انسانی واژه ای نا مفهوم است، گفت: باید با کنکاش کافی در فقه و اصول فقه به تبیین جایگاه علوم انسانی اسلامی دست پیدا کنیم.

جدیدترین فیلم ها